Panasonic Beauty Nanoe Challenge

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
กิจกรรม Panasonic Beauty Nanoe Challenge #Season2

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะติดต่อทาง Direct message โดยผ่านทาง IG Account ที่ท่านได้ร่วมกิจกรรม
หากท่านได้รับข้อความจากทางเราแล้วไม่มีการยืนยันสิทธิ์เข้ามาทางอีเมล์ภายใน 3 วัน
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ (3 วันนับรวมวันที่ท่านได้รับข้อความจากทีมงาน)
ขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะชื่นชอบของรางวัลจากทางเรา